Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului

Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului (MDRT) realizează politica guvernamentală în următoarele domenii de activitate:

 • dezvoltare regională
 • coeziune şi dezvoltare teritorială
 • cooperare transfrontalieră, transnaţională şi interregională
 • amenajarea teritoriului
 • urbanism şi arhitectură
 • locuire
 • gestiune şi dezvoltare imobiliar-edilitară
 • lucrări publice
 • construcţii
 • turism

In aceste domenii, MDRT gestionează 48 de programe finanţate din fonduri europene şi naţionale: Programul Operaţional Regional 2007-2013 (REGIO), programe de cooperare teritorială europeană, programe PHARE – Coeziune economică si socială, programe PHARE – Cooperare transfrontalieră, programe pentru dezvoltare teritorială, construirea de locuinţe, reabilitarea termica a blocurilor de locuinţe, consolidarea clădirilor cu risc seismic, dezvoltarea infrastructurii rurale, construirea de săli de sport si de camine culturale. De asemenea, MDRT gestionează in domeniul turismului 2 programe care vizeaza dezvoltarea infrastructurii turistice şi promovarea turistica a României.

 

Programul Operaţional Regional 2007-2013

Programul Operaţional Regional (POR) este documentul strategic care implementează elemente ale Strategiei Naţionale de Dezvoltare Regională din cadrul Planului Naţional de Dezvoltare (PND) şi contribuie, alături de celelalte programe operaţionale (e.g. Programul Operaţional Sectorial Infrastructura de Transport, Programul Operaţional Sectorial Creşterea competitivităţii economice etc.), la realizarea obiectivului Strategiei Naţionale de Dezvoltare Regională şi al Cadrului Naţional Strategic de Referinţă, respectiv diminuarea disparităţilor de dezvoltare economică şi socială dintre România şi media dezvoltării statelor membre ale UE.

Programul Operaţional Regional se adresează celor 8 Regiuni de dezvoltare ale României, stabilite cu respectarea Regulamentului CE nr. 1059/2003, referitor la stabilirea unui sistem comun de clasificare statistică a unităţilor teritoriale.

POR a fost elaborat în concordanţă cu principiul european al subsidiarităţii, având la bază strategiile de dezvoltare a regiunilor, elaborate la nivel regional în largi grupuri de lucru parteneriale.

Obiectivul strategic al POR constă în sprijinirea unei dezvoltări economice, sociale, durabile şi echilibrate teritorial, a tuturor regiunilor României, potrivit nevoilor şi resurselor specifice, cu accent pe sprijinirea dezvoltării durabile a polilor urbani de creştere, îmbunătăţirea mediului de afaceri şi a infrastructurii de bază, pentru a face din regiunile României, în special cele mai slab dezvoltate, locuri atractive pentru investiţii.

Obiectivul strategic al programului regional se va realiza printr-o alocare a fondurilor, diferenţiată pe regiuni, în funcţie de gradul de dezvoltare a acestora şi printr-o strânsă coordonare cu acţiunile realizate în cadrul celorlalte Programe Operaţionale.

În concordanţă cu Strategia Naţională de Dezvoltare Regională a Planului Naţional de Dezvoltare, POR va da prioritate regiunilor rămase în urmă şi zonelor mai puţin dezvoltate din cadrul regiunilor mai prospere.

Pentru atingerea obiectivului general al dezvoltării regionale, strategia vizează atingerea următoarelor obiective specifice:

 • Creşterea rolului economic şi social al centrelor urbane, printr-o abordare policentrică, pentru a stimula o dezvoltare mai echilibrată a regiunilor
 • Îmbunătăţirea accesibilităţii regiunilor şi în special a accesibilităţii centrelor urbane şi a legăturilor lor cu ariile înconjurătoare
 • Creşterea calităţii infrastructurii sociale a regiunilor
 • Creşterea competitivităţii regiunilor ca locaţii pentru afaceri
 • Creşterea contribuţiei turismului la dezvoltarea regiunilor.

Implementarea acestui program va conduce, în ultimă instanţă, la diminuarea disparităţilor interregionale precum şi a disparităţilor în interiorul regiunilor, între mediul urban şi rural, între centrele urbane şi arealele adiacente, iar în cadrul oraşelor, între zonele atractive pentru investitori şi cele neatractive, printr-o mai bună utilizare a sinergiilor regionale.

Dezvoltarea echilibrată a tuturor regiunilor ţării se va realiza printr-o abordare integrată, bazată pe o combinare a investiţiilor publice în infrastructura locală, politici active de stimulare a activităţilor de afaceri şi sprijinirea valorificării resurselor locale, pe următoarele axe prioritare tematice:

 • Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere
 • Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale
 • Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale
 • Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local
 • Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului
 • Axa prioritară 6 – Asistenţă tehnică

Aceste axe prioritare sunt în concordanţă cu politicile comunitare privind creşterea economică şi crearea de noi locuri de muncă promovate de Uniunea Europeană prin Noile Orientări ale Politicii de Coeziune 2007-2013.

Programul Operaţional Regional va fi finanţat în perioada 2007 – 2013 din bugetul de stat şi bugetele locale, fiind cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) – unul din Fondurile Structurale ale Uniunii Europene.