Afumaţi, istorie şi contemporaneitate

Afumaţi face parte dintre comunele industrializate din judeţul Ilfov, cu suprafaţă mică dar cu densitate mare a populaţiei.

Anumite urme descoperite pe teritoriul de azi al comunei conduc la părerea că originea Afumaţiului ca aşezare omenească sau ca teritoriu populat se pierde în adâncul timpului. Documentar, vechimea aşezării este atestată de actul domnesc din 11 septembrie 1525, dat de domnitorul Radu de la Afumaţi. Prin documentul respectiv, domnitorul întăreşte mănăstirii Glavacioc moşia cu români la Bărăgan, dăruită de Calotă Vornic.

Afumati este o localitate cvasi-necunoscută ca posibilă destinaţie turistică atât pentru bucureşteni cât şi pentru turiştii care vizitează capitala. Existenţa unor monumente istorice, adevărate puncte de reper în istoria naţională este ignorată chiar şi de localnici iar atracţiile naturale nu sunt valorificate la adevăratul lor potenţial.

Proiectul „Afumaţi, istorie şi contemporaneitate” propune un program complex şi coerent de promovare şi marketing pentru obiectivele turistice din Afumaţi care are scopul de a le face cunoscute şi de a atrage turiştii către o destinaţie inedită. Prin valorificarea produselor turistice din Afumaţi, proiectul urmăreşte ca, pe termen lung, să contribuie la dezvoltarea durabilă a economiei locale şi implicit la creşterea atractivităţii acestei zone pentru investitori şi turişti.

Obiectivul general al proiectului „Afumaţi, istorie şi contemporaneitate” este creşterea notorietăţii localităţii Afumaţi ca destinaţie turistică de week-end printr-o mai bună punere în valoare a patrimoniului său istoric, cultural şi natural.

Activităţile şi rezultatele proiectului vizează în mod direct ca grup ţintă potenţialii turişti (locuitorii Bucureştiului şi turiştii străini care vizitează capitala) ce vor beneficia de acţiunile de promovare şi informare derulate prin proiect.

Beneficiarii direcţi ai proiectului sunt 5.000 de turişti care vor vizita comuna Afumaţi în următorii trei ani, ca urmare a acţiunilor derulate prin acest proiect,

Beneficiarii indirecţi ai proiectului sunt:

 • cetăţenii comunei Afumaţi, judeţul Ilfov
 • agenţii economici şi alte instituţii din comuna Afumaţi, judeţul Ilfov

Principalele activităţi ale proiectului sunt:

 • campania de promovare a produselor turistice specifice din Afumaţi (prin realizarea şi difuzarea unui videoclip de promovare a produselor turistice specifice, crearea si actualizarea permanenta a unui portal web bilingv de promovare, realizarea şi distribuţia de materiale de promovare, publicitate outdoor)
 • activităţile de marketing a produselor turistice din Afumaţi (prin participarea la târgurile de turism din tară, acţiunile de marketing direct şi organizarea de evenimente culturale şi artistice specifice).

Produsele turistice promovate prin acest proiect sunt:

Ruinele Curţii Domneşti a lui Radu de la Afumaţi (domn al Ţării Româneşti între anii 1522-1529), la intrarea în comună, pe malul stâng al pârâului Pasărea la 300 m vest de Şoseaua Afumaţi – Petrăchioaia.

Ansamblul fostei curţi a Stolnicului Constantin Cantacuzino (datând de la sfârşitul secolului XVII) format din Biserica “Adormirea Maicii Domnului” (sau Biserica Veche, aşa cum este cunoscută de localnici), Conacul Stolnicului Constantin Cantacuzino şi Zidul de incintă.

Pădurea peisagistică de la Afumaţi, în suprafaţă de 235 ha, face parte din renumiţii “Codrii Vlăsiei”. Pădurea Afumaţi este formată din diverse specii de foioase – stejar, fag, arţar, salcâm, tei, în amestec sau în masive. Vegetaţia ierboasă este predominant reprezentată de graminee şi leguminoase. Fauna de pădure este reprezentată de cerbul lopătar.

Lacurile aflate pe valea râului Pasărea în nord-vestul, centrul şi sud-estul comunei pot oferi o baza de agrement foarte atractivă pentru turiştii aflaţi în tranzit şi pentru turiştii de weekend. Vegetaţia hidrofilă este formată din specii lemnoase de sălcii şi plopi. Marginile bălţilor şi lacurilor sunt brodate cu nuferi şi stânjenei de baltă.

Prin implementarea proiectului se vor obţine următoarele rezultate:

 • Un portal web bilingv de promovare a produselor turistice din Afumaţi
 • Un set de materiale de prezentare a proiectului
 • Un set de material de promovare a produselor turistice
 • Trei participări la târguri şi expoziţii de turism organizate în Romania
 • Patru evenimente culturale şi artistice derulate în Comuna Afumaţi de promovare a produselor turistice
 • Grad sporit de informare a publicului larg cu privire la existenţa monumentelor istorice în Comuna Afumaţi

Prin promovarea resurselor turistice din Afumaţi (antropice şi naturale) se urmăreşte, pe termen lung, promovarea potenţialului comunei, atragerea de noi investitori, atragerea de fonduri pentru dezvoltare culturală şi ecologică, creşterea gradului de încredere a populaţiei în potenţialul local.

Prin urmare, valoarea adăugată a acestui proiect vine din faptul că investiţia în promovarea turistică a comunei Afumaţi va produce rezultate pe termen lung nu doar într-o mai bună cunoaştere a potenţialului localităţii ci mai ales în dezvoltarea sa durabilă, prin valorificarea resurselor locale culturale şi naturale.

Valoarea totală a proiectului este de 1.048.597,36 lei. Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 805.739,00 lei, din care:

 • valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 684.878,15 lei
 • valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional este de 104.746,07 lei
 • co-finanţarea eligibilă a Beneficiarului: 16.114,78 lei.

Proiectul se desfăşoară pe o perioadă de 18 luni în Comuna Afumaţi, judeţul Ilfov.